Kategoriarkiv: Sogelagsarbeid

Sogelaget si fråsegn til framlegg til kulturminneplan

Kjell Arne Valvik registrerer kulturminne saman med familien. Foto: Marit Anita Skrede

FRÅSEGN FRÅ SYSTROND SOGELAG TIL FRAMLEGG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNE FOR LEIKANGER KOMMUNE

Systrond sogelag er svært glade for at Leikanger kommune for første gong no får ein eigen kulturminneplan som dekker heile kommunen. Planen inneheld eit godt oversyn over kulturminne og kulturmiljø i kommunen. Planen identifiserer mellom anna kulturminne av lokal verdi som kommunen ynskjer å prioritere, og som er viktige å ta vare på for framtida. Vidare synleggjer planen på kva måte dette kan gjerast, både i planomtale med handlingsdel og ved plankart med føresegner. Les meir

Kvifor Korea?

Det har vore ein diskusjon på Facebook dei siste dagane om nytt namn på Kyrkejvegen. Det er framlegg om Korea eller Koreavegen. Nokre har spurt om bakgrunnen for framlegget. Systrendingen nr. 1 – 2/ 2012 hadde ein artikkel om namnet. Den kan du lese her:

Nye bygdebøker for Leikanger

I Leikanger har vi Leikanger bygdebok, gardssoga utgjeven i 1965 og Leikanger bygdebok, ættesoga utgjeven i 1979. Bygdebøkene er viktige historiske kjelder, og Systrond sogelag søker no kommunen om midlar til å revidere bygdebøkene.

Leikanger kyrkje, 1941. Fotograf: Anders Beer Wilse.
Kjelde: Wikimedia Commons – Public domain.

Sogelaget har vore i kontakt med ulike personar og fagmiljø for å finne ut av korleis dette arbeidet best kan organiserast, gjennomførast og finansierast. Dette er vårt forslag:  

  • Gardssoga må reviderast og publiserast, rikt illustrert med bilete.
  • Ættesoga kan presenterast elektronisk, noko som mellom anna vil kunne gjere det enklare å vedlikehalde og oppgradere soga.
  • Arbeidet bør ha ei tidsramme på tre år: 2019-2021
  • Ein fagperson, med bakgrunn til dømes frå historie eller arkeologi, må utføre arbeidet. Det bør også knytast ein biletredaktør til arbeidet.
  • Den eller dei som skal gjere arbeidet må ha lokal forankring og nærleik til kommunen.
  • Ei styringsgruppe skal rettleie i arbeidet. 

Sogelaget har søkt Leikanger kommune om 3 millionar til prosjektet, fordelt over tre år, med oppstart i 2019. 

Har du spørsmål eller innspel? Ta kontakt med leiar i sogelaget, Knut Henning Grepstad på leiar@systrondsogelag.no

Skogrydding på gardsgravfeltet på Henjum

Skogrydding på dugnad

Den siste veka har frivillige frå Systrond sogelag, i samarbeid med Leikanger kommune, rydda skog på Henja. Innsatsen har vore stor, og mange traktorlass har vorte frakta vekk. Dette er første ledd i eit større prosjekt – Leikanger kommune har fått midlar frå Riksantikvaren til å skjøtta og formidla dette gravfeltet. Les meir

Kvinna – det sjølvsagde midtpunkt!

Ei fyldig sommarutgåve av sogebladet vårt, Systrendingen, går rett inn og presenterer framtida. Hermund Kleppa fortel om Kvinnafossen, det geografiske midtpunktet i den nye storkommunen frå 2020. Mykje historie er knytt til fossen og området rundt. Men sentrumspark vert det vel neppe plass til her?

Kor mange veit i dag kor Haonkasteinen, Flækahesten, Nepperthaug eller Ospedåtten er?  No finn du svaret i artikkelen om dei tradisjonelle namna rundt om på Njøsafjellet. Her er mange gode spørsmål til bruk i framtidige quiz-konkurransar.

Aldersheimens Vener har sidan oppstarten i 1961 gjort ein viktig innsats for å lette kvardagen og skape trivsel til pasientane på aldersheimen og sjukeheimen og elles i kommunen. Og aktive bidragsytarar til underhaldninga 17. mai har dei heller ikkje vore redde for å trå til med.

Fiskeslepp i Svartavatnet, Leikanger i mellomalderen, avfallshandteringa si historie, at kommunistane stilte liste ved kommuneval  og planane for tilrettelegging av gravfeltet på Henja  er andre tema. Mykje god sommarlesing. Og inspirasjon til utforskande turar rundt om i kommunen, for å bli kjend med plassane og hendingane som er omtala i Systrendingen.

Dei som ikkje er abonnentar får tak i bladet på Små Livsgleder i Saften.

Vil du bli abonnent? Klikk deg inn på systrondsogelag.no og fyll ut webskjema, eller ta kontakt på systrendingen@systrondsogelag.no.

kartutsnitt

Kulturhistorisk vandring med sogelaget

Søndag 1. oktober arrangerer Systrond sogelag ei kulturhistorisk vandring i samarbeid med Opplev Leikanger og Fruktbare dagar. Tema er kyrkjehistorie, og vi skal innom dei tre nedlagde kyrkjestadane frå mellomalderen i Leikanger – Hamre, Henja og Njøs. Knut Henning Grepstad er guide.

Arrangementet startar på Hamre. Alle møter opp ved Fruktlageret kl 13.00 og følgjer med guiden derifrå. Etter dette køyrer vi mot Henja. Her må folk parkere langs hovudvegen eller ved Henjahaugane barnehage, så samlast vi og går ein runde på Henja. Til slutt køyrer vi til Njøs for den siste etappen i vandringa. Her kan ein til dømes parkere ved forsøksgarden eller ved Statens hus.

Alle vil få informasjon undervegs om kvar og når guidinga startar på Henja og Njøs.

Sidan det vert ein del køyring, og kanskje vanskeleg å parkere rundt om i bygda, oppmodar vi alle til å samkøyre om mogeleg.

Nytt tak på turkestova

Har du vore på badestrondi ved fylkesmannsgarden på Nybø i sommar? I så fall har du kanskje sett at den gamle turkestova har fått nytt tak. Leikanger kommune gjorde grunnarbeidet, og sogelaget fekk med nokre dyktige karar på dugnad. Takk til Svein Helge Frækaland, Knut Dokken, Åsmund Espe og Lars Håkon Seim!

Her kan de sjå nokre bilete frå arbeidet:

 

Nytt nummer av Systrendingen

På nytt er sumaren over oss att. Det gjekk fort frå jul til sumar i år også! Noko varme har me i skrivande stund hatt lite av, men det er berre å vera optimist! Medan me ventar, kan du kosa
deg med litt lokalhistorisk stoff.

Siste utgåva av Systrendingen er no på veg ut til alle abonnentane. Det er også mogeleg å kjøpe bladet på Små Livsgleder (bokhandelen) i første etasje i Saften på Hermansverk. Ønskjer du å få bladet i postkassen to gonger i året? Teikn eit årsabbonement på denne sida: Systrendingen.

I dette nummeret er det fire av dei mest trufaste skribentane som har boltra seg med ulikt
Systrondsstoff. Fyrst ut er Henning Rivedal som saman med svigerfar Kåre Risnes har dukka ned i ulike brønnar rundt om i kommunen. Me får historia til vassforsyninga i kommunen frå Kåre Risnes tok til å jobba i Leikanger kommune i 1959 og fram til han slutta i 1989.

Per Olav Bøyum, privatarkivar hjå Fylkesarkivet, presenterer oss for ei interessant brevsamling frå Gjerde. Breva er skrive av bergensaren Johan Nordal Rolfsen, som flytte til Gjerde i 1856. Rolfsen har skrive ei rekke brev til godseigar Hans K. Heiberg i Amla. Her får me innblikk i og kunnskap om mellom anna båtar og kommunikasjonsproblem på sjøen, men også arbeid og daglegliv i Gjerde. Og om bjørnen som var så glad i griser.

Kor mange kjenner til historia om bankranet på Leikanger? Knut Henning Grepstad tek oss med tilbake til slutten av 1800-talet, då denne dramatiske hendinga rysta bygda. Knut Henning fortel også historien om då det vart diskutert kor vidt Tinghus 1 skulle byggast med ungkarshyblar på loftet.

Og har de høyrt om Palnabjørka? Denne bjørka stod eit stykke innom Skrivareiki, rett ovanfor riksvegen. Bjørka vart freda i 1924, men måtte fellast i 1975 på grunn av vegarbeid. Hermund Kleppa fortel historia om bjørka.

I Kest vart dei ao, har me denne gongen fått refleksjonar frå tida på Systrond frå ekteparet Brit Olin og Jan Per Styve.

Med ynskje om ein god og varm sumar til alle lesarane våre!

Marit Anita Skrede
Redaktør for Systrendingen