Merkelapp-arkiv: hårfagrepark

30 000 kroner i gåve til Sogelaget

Sjå fleire bilete frå dei ulike arrangementa sogelaget var med på under Fruktbare dagar 2015.

 Hårfagreparken 2015

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane har løyvd ei gåve på kr. 30 000 til Systrond Sogelag. Desse pengane skal gå til å dekke utgifter tll prosjektet Hårfagreparken.

Hovudelementa i prosjektet er formidling av kulturhistoria på Systrond, vidareutvikling av gode møtestader for innbyggarar og tilreisande, samt ei satsing på reiselivet og næringsutviklinga i kommunen.  Les meir

Avduking av minnestein og opning av Hårfagreparken

Ordførar Olav Lunden opna Hårfagreparken

Denne teksten er basert på talen ordførar i Leikanger kommune, Olav Lunden, heldt ved opninga.

Kong Harald Hårfagre, om lag år 850 – 930, voks opp her i Husabø hjå morfaren Harald Gullskjegg som var konge over Sogn. Harald arva dette riket etter morfaren. Med utgangspunkt i Sogn starta Harald Hårfagre samlinga av Noreg til eitt rike.

Etter slaget i Hafrsfjord i år 872, vart Harald Hårfagre einekonge. I meir enn 400 år rådde kongar av Hårfagre-ætta i Noreg. Den minnesteinen vi i dag skal avduke i Hårfagreparken er reist på den gamle kongsgarden Husabø.  Les meir

Hårfagrepark i Strandavegen

Bakgrunnen for Harald Hårfagre-prosjektet

Framståande historikarar som professorane Knut Helle, Torgrim Titlestad og Claus Krag er samde om at Harald Hårfagre var son til austlandskongen Halvdan Svarte og Ragnhild, dotter til sognekongen Harald Gullskjegg. Som halvt sogning av fødsel og endå meir gjennom oppvekst, fortener han å få eit minnesmerke på Husabø.

Gjennom fleire avisinnlegg dei siste åra har Steinar Velle prøvd å dra fram Harald Hårfagre si tilknyting til Sogn. På nyåret i år vart Steinar Velle kontakta av hotelleigar Jan Erik Lie. Han støtta tanken fullt ut, og kunne fortelje at Erling Eggum har ei lita tomt, ca 100 m2 på oppsida av Strandavegen, ca 100 m innanfor Leikanger Fjord Hotell. Denne tomta stiller han gratis til disposisjon for eit minnesmerke.

Les meir