Kategoriarkiv: Sogelagsarbeid

Sogelagsarbeidet held fram på Systrond

Knut Henning Grepstad har teke på seg å leie Systrond sogelag eitt år til. Etter årsmøtet 2. mars vart desse valde inn i styret:

  • Knut Henning Grepstad, leiar – vald for 1 år
  • Marit Anita Skrede – vald for 2 år
  • Bodil Andersen Strand – vald for 2 år
  • Kjell Arne Valvik – vald for 1 år
  • Bjørn S. Sølsnæs – vald for 1 år
  • Therese Nesset (fast møtande vara) – vald for 1 år
  • Sigrun Espe – vara med nett-ansvar – vald for 1 år
  • Jan Reidar Njøs – vara – vald for 1 år

I tillegg til dette har vi fått med oss Randi Melvær og Kjerstin Risnes i valnemnda. Resten av møteboka kan du lese i vedlegget under.

Etter møtet kåserte forfattar Emma Husabø Manin om boka si «Barnet i veven». I boka legg ho hendingane til eit fjordsamfunn som liknar på Systrond.

Emma er oppvaksen i Leikanger og har god kunnskap om fjordbygdene si historie.
Ho meiner ein forfattar og eit sogelag kan trekkja på og ha nytte av kvarandre. Eit sogelag er dokumentarisk orientert og jobbar etter historikaren sitt ideal. Forfattaren, står meir fritt til å fylla miljøet med liv som er levde. Arbeidet til forfattaren krev mykje tid på å setja seg inn i saksorientert kunnskap, som statistikk og faktiske hendingar.

Takk til Emma og til alle som møtte for ein kjekk kveld.

Møtebok frå årsmøtet 2022.

Årsmøte og ope møte

Velkomen til årsmøte og ope møte onsdag 2. mars kl. 19.00 på Sognefjord Hotel.

Det vert først vanlege årsmøtesaker med val. Etter årsmøtet kan du høyre den utflytte systrondsforfattaren Emma Husabø Manin snakke om kvifor ho skriv historiske romanar.

Vi har utfordra Manin til å snakke om korleis det er å skrive historiske romanar, og om korleis oppveksten på Systrond har vore ein inspirasjon.

Biletveven på framsida av boka «Barnet i veven» er laga av forfattaren si mormor, Emma Skagestad, som var biletveverske og har vore ei viktig inspirasjonskjelde. Foto: Pressefoto

Les også intervjuet med Emma Husabø Manin i Sogn Avis 10.10.2020

Har du sikra deg siste utgåva av Systrendingen?

Systrendingen nr. 2/2021 kom ut før jul. Dei som har abonnement skal ha fått bladet i posten. Alle andre kan kjøpe bladet på butikken Små Livsgleder i Saften på Hermansverk.

Innhald i denne utgåva

I denne utgåva har me stoff som femner perioden frå 1870-talet og fram til 1980-talet. Noko av dei ein kan lese om er ei samling brev sendt frå Leikanger til utvandra slektningar i Amerika, lovbrot utført av Systrendingar på slutten av 1800-talet, historia til den populære Kleppavegen, og tredje og siste del av artikkelen «Riverdalen – industrielt sentrum og leikeområde».

Bli abonnent

Viss du kunne tenke deg å abonnere på sogeskriftet frå Leikanger, så kan du tinge abonnement på heimesida vår. Fyll ut skjema på denne sida: Systrendingen.

Sommarnummeret av Systrendingen klart for ei kosestund!

Når starta fotballen i Syril? Kor lenge var Peder Rusten lensmann i Leikanger? Kor er Bodlasteinsvatnet og Oksli?  Kvifor heiter det Laggasteinane? Når vart første skyttarlaget skipa på Leikanger?

Vil du ha svara? Dei finn du i i Systrond sogelag sitt fyldige sommarnummer av Systrendingen.  Her er varierte artiklar om interessante tema frå store deler av Systrondsbygdi.

Tidlegare fylkesrådmann Svein Lundevall fortel om sitt oppveksteldorado på 1950 talet, rikt illustrert med foto frå samtida. På Hermansverk og i sentrumsnære Riverdalen var det industri, handel, kai og mange fargerike personar.

Knut Grinde fortel om Systrond si lange og rike skytarlagshistorie, med utgangspunkt i at Syrstrond skyttarlag i 1953 tok i bruk ny skytebane i Huksdalen.

Karl Husabø fortel om Peder Rusten i Baldershage, ein markert lensmann i kommunen rundt forrige århundre skifte.  Hanehaug har bidrege til arkitekturen i Sandviken i Bergen frå 1780-åra.  

Systrendingen har fått eit par lovande nye forfattarar. Mangeårig lokalavisjournalist Jon Navarsete har startar ein serie om Systrond si stoltheit; Syril. Her får me møta fleire Syril-kjendisar! Og fleire er lova i seinare nummer.

Serien med namnsetjing av fjellområde i Leikanger held fram. Denne gongen er det fjellområda mellom Henjadalen og Sogndalsdalen med Fjærlandsete.

Gjev dette inspirasjon til at sommaren sine turar går til den flotte naturen i kommunen vår sin eigen fjellheim?

God tur, god sommar og kos dykk med Systrendingen!

Ny utgåve av Systrendingen

Andre utgåve av Systrendingen for 2020 er no tilgjengeleg. Er du allereie abonnent, kjem den i postkassa. Ein kan også kjøpe bladet på Små Livsgleder på Saften. Kjenner du kanskje nokon som ønskjer seg Systrendingen i julegåve?

I denne utgåva av Systrendingen er det fleire artiklar som tek føre seg bygningar i bygda. Den fyrste bygningen me får knyta nærare kjennskap til er bustadhuset i Baldershage. Dette huset var opphavleg bygd som lensmannsbustad i 1882. Familien til lensmann Peder Rusten budde der i vel 40 år. No har familien til Karl Husabø budd der i nesten 100 år, og det er Karl som fortel historia om huset.

Les meir

Omfattande skiltprosjekt

Du har kanskje lagt merke til nokre av dei 36 skilta som presenterer kulturen, naturen og næringsaktiviteten i bygda vår frå Hella til Grauthaug? Dette er resultat av eit samarbeid mellom Systrond sogelag og Opplev Leikanger.

Knut Midtun konstaterer at skiltet på Bjørgahaug er solid på plass. Med god utsikt over bygda fortel skiltet kva vi ser.
Les meir

Kva vil Systrendingar ha med i ny samfunnsplan for Sogndal kommune?

Korleis vil me at Sogndal kommune skal vere i 2030? Sogndal kommune skal revidere samfunnsdelen i kommuneplanen – vi håpar du vil delta på innspelmøte på Leikanger!

Systrond sogelag ønskjer å invitere alle våre medlemmar og andre systrendingar til å medverke i arbeidet med ny samfunnsdel i kommuneplanen for Sogndal kommune. Saman med nokre andre organisasjonar i lokalsamfunnet vårt var vi med på eit oppstartsmøte i Sogndal i regi av Sogndal kommune. Det vidare arbeidet handlar no om å få mobilisert innbyggarane til å kome med sine innspel.

Innspelsmøte på Leikanger

Syril, Skyttarlaget, Røde Kors, Musikklivet, Opplev Leikanger og Sogelaget arrangerer eit lokalt innspelsmøte den 26. oktober frå kl 18 til kl 20. Møtet blir på i skyttarhuset på Moene. På dette møtet vil du treffe andre som er engasjerte i lokalsamfunnet sitt, og ein kan arbeide saman om gode idear. Her vil alle idear og forslag bli med vidare.

Vi håper du har tid til å delta i dette viktige arbeidet eit par timar ein måndag kveld.

Grunna koronasituasjonen er det viktig at du sender påmelding innan 23. oktober til Gunn Helen Henne: opplevleikanger@gmail.com.

Les meir om arbeidet med ny samfunnsplan på Sogndal kommune si heimeside.

Sogelaget arrangerte tettstadvandring

I samband med markeringa av samanslåinga av Leikanger, Balestrand og Sogndal, vart det laurdag 11. januar arrangert ei guida tettstadvandring på Leikanger. Sogelaget ved leiar Knut Henning Grepstad stod for guidinga.

Vi var ikkje heldige med vêret, men om lag 35 personar deltok på vandringa. Både ordførar og varaordførar for Sogndal kommune var med.

De kan lese meir om tettstadvandringa i Sogn Avis: http://www.sognavis.no/trassa-regnet-for–lra-om-systrond